Skip to main content

ସଂସ୍କୃତ || ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ || ebook


भारतगीतिका (ଭାରତଗୀତିକା)

वन्दे उत्कलजननि ! (ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳଜନନୀ !)

गद्यभाग:

1. सुशिष्यः उपमन्युः (ସୁଶିଷ୍ୟଃ ଉପମନ୍ୟୁଃ)

2. सिंहशृगालशिशुकथा (ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକଥା) 

3. भौतिकं पर्यावरणम् (ଭୌତିକଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣମ୍)

4. स्वामी विवेकानन्दः (ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଃ)

पद्यभाग:

1. सीतायाः वनगमनम् (ସୀତାୟାଃ ବନଗମନମ୍)

2. युधिष्ठिरयक्षसंवादः (ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷସମ୍ବାଦଃ)

एकाङ्किकाभाग:

1. शिशुवात्सल्यम् (ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟମ୍)

अनुच्छेदभागः

1. असाध्यसाधनम् (ଅସାଧ୍ୟସାଧନମ୍)

2. सन्निमित्ते वरं त्यागः (ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗଃ)

3. बुद्धिर्यस्य बलं तस्य (ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ବଳଂ ତସ୍ୟ)

4. यशोदेहेन जीवति (ଯଶୋଦେହେନ ଜୀବତି)

5. हीराकुदबन्धः (ହୀରାକୁଦବନ୍ଧଃ)

6. परबुद्धिर्भयङ्करी (ପରବୁଦ୍ଧିର୍ଭୟଙ୍କରୀ)

7. सर्वंसहा (ସର୍ବଂସହା)

8. किं फलमस्ति दानस्य (କିଂ ଫଳମସ୍ତିଦାନସ୍ୟ)

9. अहिंसाचरणम् (ଅହିଂସାଚରଣମ୍)

10. अस्माकं राष्ट्रियध्वजः (ଅସ୍ମାକଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଧ୍ଵଜଃ)